top of page
Навчання в Польщі

Договір-оферта про надання послуг вивчення польської мови

Компанія "EDUS" в особі ФОП Ніколаєвої Іванни Андріївни, зареєстрованої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яка є платником єдиного податку (надалі «Виконавець», і будь-яка фізична - особа, яка прийняла (акцептувала) цей Договір (надалі – «Замовник»), з іншого боку, надалі разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері освіти на вказаних нижче умовах:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в таких значеннях:

1.1.1. Замовник - фізична особа, яка акцептувала цей Договір у власних інтересах або в інтересах іншої фізичної особи.

1.1.2. Споживачем послуг за цим Договором є Замовник або особа, вказана Замовником в запиті, в інтересах якої Замовник уклав цей Договір і яка, відповідно до умов Договору вважається учнем під час надання послуг.

1.1.3. Акцепт – це відповідь Замовника Виконавцю про повне, безумовне і безвідкличне прийняття умов цього Договору-оферти, вчинена у спосіб, передбачений Договором та безвідкличну згоду на використання, обробку і зберігання персональних даних Замовника та/або Споживача послуг згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».

1.1.4. Послуги – онлайн-заняття в режимі реального часу або у записі, за обраним Замовником різновидом курсу, та/або надання Замовнику та/або Споживачу послуг доступу до навчальних та інформаційних онлайн-матеріалів розміщених у визначеному програмному середовищі, дистанційне консультування Замовника та/або Споживача послуг, за допомогою мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype (http://www.skype.com), Zoom (https://zoom.us/) або Telegram (https://web.telegram.org/).

1.1.5. Запит – електронна реєстраційна форма для замовлення різновиду послуги, яка підлягає заповненню Замовником в електронному вигляді на Сайті з метою надання Виконавцю інформації, необхідної для здійснення Виконавцем своїх обов’язків за цим Договором, та для підтвердження укладення Замовником цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги щодо доступу до мовних курсів з підвищення рівня володіння польською мовою, далі - послуги, а Замовник зобов’язаний прийняти та оплатити такі послуги відповідно до умов Договору. Під доступом до навчання Сторони розуміють можливість Замовника відвідувати заняття своєї групи ( або індивідуальні заняття) згідно з розкладом та у строк курсу з відповідною тривалістю та кількістю занять.

 

3. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

3.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту повної чи часткової оплати вартості послуг Виконавця чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

3.2. Замовлення послуги з вивчення польської мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця та сторінках виконавця в соцмережах.

3.2.1. Форма запиту визначається Виконавцем.

3.2.2. Одночасно з надсиланням запиту на надання послуг Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

3.2.3. При обробці запиту на надання послуг Сторони обов’язково мають погодити обраний рівень, а також:

  • прізвище, ім’я, по батькові Замовника та/або Споживача послуги;

  • обраний розклад та тривалість навчання;

  • порядок оплати.

3.2.4. Після прийняття запиту від Замовника, за наявності вільних місць в групах, технічної можливості надавати послуги, Виконавець надсилає йому рахунок (у тому числі обраними Сторонами засобами електронного зв’язку) на оплату замовлених послуг з вивчення польської мови.

3.3. Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України Договір вважається укладеним у письмовій формі, тому не потребує подальшого підписання його на паперовому носії.

3.4. Акцепт цього Договору є також підтвердження Замовника та/або Споживача послуг про отримання ним повної і достовірної інформації про послуги, що надає Виконавець за цим Договором.

4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

4.1.Виконавець надає наступні види послуг:

  • «Курс польської мови до рівня А1»

  • «Курс польської мови до рівня А2»

  • «Курс польської мови до рівня B1»

  • «Індивідуальні заняття»

4.2. Послуга «Курс польської мови до рівня А1» передбачає 25 (двадцять п'ять) групових онлайн-занять, з кількістю учнів в групі від чотирьох до шести, що проводяться  в режимі реального часу за попередньо встановленим Виконавцем графіком, за допомогою мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype (http://www.skype.com), Zoom (https://zoom.us/) або Telegram (https://web.telegram.org/). Тривалість одного заняття становить 90 хвилин.

4.2.1. Протягом викладання курсу, Виконавець може зараховувати в групу нових учнів, рівень знань яких відповідає загальному рівню знань групи, якщо у групі навчається менше 6 учнів.

4.2.2. По завершенні курсу відповідного рівня Виконавець проводить тестування, за результатами якого приймається рішення про допуск учня до проходження наступного рівня «Курс польської мови до рівня А2».

4.2.3.У випадку, якщо учень не підтвердив необхідний рівень знань, після самостійного опрацювання вивченого матеріалу він/вона має можливість повторно пройти прогресивне тестування з метою підтвердження рівня та допущення її/його до проходження наступного рівня відповідного курсу.

4.3. Послуга «Курс польської мови до рівня А2» передбачає 35 (тридцять п'ять) групових онлайн-занять, з кількістю учнів в групі від чотирьох до шести, що проводяться  в режимі реального часу за попередньо встановленим Виконавцем графіком, за допомогою мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype (http://www.skype.com), Zoom (https://zoom.us/) або Telegram (https://web.telegram.org/). Тривалість одного заняття становить 90 хвилин.

4.3.1. Протягом викладання курсу, Виконавець може зараховувати в групу нових учнів, рівень знань яких відповідає загальному рівню знань групи, якщо у групі навчається менше 6 учнів.

4.3.2. По завершенні курсу відповідного рівня Виконавець проводить тестування, за результатами якого приймається рішення про допуск учня до проходження наступного рівня «Курс польської мови до рівня В1».

4.3.3. У випадку, якщо учень не підтвердив необхідний рівень знань, після самостійного опрацювання вивченого матеріалу він/вона має можливість повторно пройти прогресивне тестування з метою підтвердження рівня та допущення її/його до проходження наступного рівня відповідного курсу.

4.4. Послуга «Курс польської мови до рівня А2» передбачає 35 (тридцять п'ять) групових онлайн-занять, з кількістю учнів в групі від чотирьох до шести, що проводяться  в режимі реального часу за попередньо встановленим Виконавцем графіком, за допомогою мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype (http://www.skype.com), Zoom (https://zoom.us/) або Telegram (https://web.telegram.org/). Тривалість одного заняття становить 90 хвилин.

4.4.1. Протягом викладання курсу, Виконавець може зараховувати в групу нових учнів, рівень знань яких відповідає загальному рівню знань групи, якщо у групі навчається менше 6 учнів.

4.4.2. По завершенні курсу відповідного рівня Виконавець проводить тестування, за результатами якого приймається рішення про допуск учня до проходження наступного рівня «Курс польської мови до рівня В1».

4.4.3. У випадку, якщо учень не підтвердив необхідний рівень знань, після самостійного опрацювання вивченого матеріалу він/вона має можливість повторно пройти прогресивне тестування з метою підтвердження рівня та допущення її/його до проходження наступного рівня відповідного курсу.

4.5. Послуга «Індивідуальні заняття» передбачає онлайн-заняття з учнем відповідного рівня, в режимі реального часу за попередньо встановленим Виконавцем графіком, за допомогою мережі Інтернет з використанням програмного забезпечення Skype (http://www.skype.com), Zoom (https://zoom.us/) або Telegram (https://web.telegram.org/). Тривалість одного заняття становить 90 хвилин.

5.ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Своєчасно, згідно з графіком проводити заняття.

5.1.2. Формувати навчальні групи для занять у складі не більше 6 учнів.

5.1.3. Надати усі необхідні для проходження відповідного курсу навчальні матеріали у електронному вигляді.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором у разі відсутності фізичної та технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються.

5.2.2. Відмовити в наданні послуг за договором у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги або порушення умов сплати за послуги.

5.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору.

5.2.5. Змінювати Графік занять до початку надання послуг, а також протягом всього періоду їх надання, або відмінити заняття, попередивши про це Замовника та/або Споживача послуг будь-якими засобами зв’язку, відомими обом Сторонам Договору. У такому випадку заняття переноситься на дату, визначену Виконавцем.

5.2.6. У будь-який момент відмовити Замовнику та/або Споживачу в надані послуг у випадку, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги Виконавцю належно виконувати свої обов’язки, а іншим учням – ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за проходження курсу, не повертаються.

5.2.7. Самостійно формувати групи враховуючи рівень знань учнів, їх вік.

5.3. Замовник та/або Споживач послуги зобов’язується:

5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за послуги, що надаються.

5.3.2. Забезпечити технічні умови (зі свого боку) для вчасного і комфортного проведення занять.

5.3.3. Відвідувати всі онлайн заняття в групах відповідного рівня та проходити програму відповідного курсу.

5.3.4. Вчасно та в повному обсязі виконувати домашнє завдання.

5.4. Замовник та/або Споживач послуги має право:

5.4.1. Користуватися послугами Виконавця для вивчення польської мови відповідно до положень цього Договору.

5.4.2. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік послуг, які надаються.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

6.1. Вартість послуг за умовами цього Договору вказана на офіційному сайті Виконавця, встановлюється в національній валюті України.

6.2. Замовник здійснює оплату послуг Виконавця шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця за реквізитами, вказаними в розділі 13 цього договору.

6.3. Оплата послуг проводиться замовником в розмірі 100% вартості послуги.

7. ПРАВИЛА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. За письмово вмотивованою заявою, про причини повернення коштів, Виконавець може повернути кошти оплачені за послуги лише за умови, якщо з моменту оплати послуги минуло не більше 7 календарних днів, та викладені в заяві причини Виконавець визнає поважними. Виконавець залишає за собою право відмовити у поверненні коштів.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до програмного середовища, за допомогою яких здійснюється навчання та навчальних матеріалів.

8.3. Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до навчальних матеріалів та програмного середовища у випадку:

- виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до програмного середовища третім особам, які не є Стороною Договору та Споживачами послуги.

9. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

9.1. Виконавець зберігає за собою всі права інтелектуальної власності на продукт (результати) надання послуг, який наданий як в усній, так і в матеріальній формі, а також на свої робочі матеріали.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

10.1. Будь-який продукт (результат), отриманий в результаті надання послуг за цим Договором, що надається Замовнику та/або Споживачу в будь-якій формі або на будь-якому носії, буде надано Виконавцем виходячи з того, що він буде служити тільки власним інтересам і інформаційним потребам Замовника та/або Споживача.

10.2. Прийняті Сторонами за Договором зобов’язання щодо дотримання конфіденційності або нерозповсюдження інформації, отриманої в ході надання послуг, не поширюватимуться на загальнодоступну інформацію або інформацію, яка стає відома третім особам не з вини Сторони Договору чи Споживача, що отримали таку інформацію.

10.3. Жодна із Сторін з будь-яких причин не може без попередньої письмової згоди іншої Сторони розголошувати третім особам та/або опубліковувати і/або допускати опублікування будь-якої інформації, яка була надана однією із Сторін в зв’язку з наданням послуг, або стала відома одній із Сторін в силу виконання зобов’язань за Договором. Для цілей цього пункту поняття «інформація» включає в себе інформацію про умови Договору, а також про форми і методи виконання Сторонами своїх зобов’язань, навчальні матеріали, методи і методики навчання а також будь-який продукт (результат), отриманий в результаті надання послуг за цим Договором.

10.4. За розголошення третім особам без попередньої письмової згоди Виконавця «інформації», що стала відома Замовнику та/або Споживачу в зв’язку з наданням послуг, Замовник та/або Споживач сплачують Виконавцеві штраф у розмірі 2000 грн. 

11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення та діє до моменту виконання сторонами взятих на себе зобов’язань.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

12.2. Виконавець має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення нової редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет.

12.3. Протягом строку надання послуг Замовнику Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку Замовника, в рекламних та навчальних цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник проти використання своїх зображень на вказаних матеріалах, він повинен письмово повідомити про це Виконавця.

13. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа – підприємець

НІКОЛАЄВА ІВАННА АНДРІЇВНА

р/р: UA173220010000026002330034943

МФО: 322001

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних  осіб – підприємців та громадських формувань за №2010350000000221969

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3598211929

Ел.пошта: eduspoland@gmail.com

bottom of page